Dostępność

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spbory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-04-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  piątek od 9:00 do 14:00

e-mail: spbory@gmail.com

telefon: 18 26 524 05

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory

ul. Kopernika 14

34-480 Jabłonka

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Szkoła Podstawowej Jabłonka- Bory, ul. Kopernika 14, 34-480 Jabłonka.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i 1 miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi. Brak koperty symbolizującej miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko postojowe jest połączone z najbliższym chodnikiem. Została zachowania minimalna odległość od wejścia.

Wejście do budynku

Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do budynku znajdują się schody zewnętrzne, które są oznakowane kontrastowo. W razie konieczności szkoła posiada nakładaną rampę dla niepełnosprawnych, którą po wcześniejszym poinformowaniu przygotuje pracownik obsługi.

Wejście do szkoły odbywa się przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy drzwiach nie ma domofonu.

Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku oraz dobrze oświetlone światłem sztucznym. Drzwi są dobrze skontrastowane z otoczeniem. Za drzwiami wejściowymi nie ma stopni

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami.

Przy wejściu do budynku brak tyflografiki.

Komunikacja pozioma i pionowa wewnątrz budynku

Schody

Schody są równe, proste i mają taki sam kształt. W jednym biegu znajduje się 10 stopni. Schody oznaczone są kontrastowo, wyposażone są w poręcze, bez oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku brak windy; zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w razie potrzeby będą realizowane na parterze.

Piętra są oznaczone i skontrastowane względem ścian.

Ciągi komunikacyjne

Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód. Drzwi wewnętrzna są oznakowane kontrastowo. Na korytarzu brakuje odpowiedniej akustyki.

Klasy i pomieszczenia

Klasy mają kształt prostokątny, jest w nich dobra akustyka. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny. Wyposażone są w tablice multimedialne.

Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Dostęp do informacji, nawigacja:

W budynku sekretariat znajduje się na parterze, naprzeciwko drzwi wejściowych. Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu.

W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku.

W szkole brak dostępu do pętli indukcyjnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z  psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne

Brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami. Budynek nie posiada świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE, czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a oraz

dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.

Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez:

  1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób czytelny i zgodny z przepisami,

  2. szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
    i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

  3. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku, ćwiczeń z praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

Dostęp alternatywny

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej Jabłonka- Bory. Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.

Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły na bieżąco analizuje i weryfikuje niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dz.U. 2019 poz. 848

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696Skip to content